Cel projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 60 osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru województwa mazowieckiego w okresie: 04 – 12.2023 r. poprzez zapewnienie uczestnikom zindywidualizowanego i kompleksowego wsparcia zgodnie z indywidualną ścieżką reintegracji, prowadzącego do postępu w aktywizacji społecznej i zawodowej oraz zmniejszeniu dystansu do zatrudnienia.

Grupa docelowa

Grupa docelowa projektu to 60 osób (36 kobiet i 24 mężczyzn) lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj.:

 • osób lub rodzin korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniających co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • osób, o których mowa w artykule 1 ustęp 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
 • osób przebywających w pieczy zastępczej [w tym również osób przebywających w pieczy zastępczej na warunkach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej] lub opuszczających pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • osób nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
 • osób przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach poz. 1082, z późn. zm.); socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 1 września 2017 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób – osób z niepełnosprawnością;
 • osób z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresiew zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 lub uczniów/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnychw obszarze edukacji na lata 2014-2020;
 • członków gospodarstw domowych sprawujących opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;
 • osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu; zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
 • osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 • osób korzystających z PO PŻ;
 • osób odbywających karę pozbawienia wolności, w formie dozoru elektronicznego.

Projekt jest skierowany wyłącznie do osób:

 • doświadczających wielokrotnego wykluczenia;
 • o znacznym/umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • z niepełnosprawnością sprzężoną;
 • z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
 • obywateli Ukrainy w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2022r.o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r.poz.583.z późn.zm.), którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskie, a także osoby wymienione w Decyzji wykonawczej Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającej istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującej wprowadzeniem tymczasowej ochrony.

Preferowane do objęcia wsparciem w ramach projektu są osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
Projekt jest skierowany do osób fizycznych powyżej 18. roku życia z obszaru województwa mazowieckiego (osób, które uczą się lub zamieszkują na obszarze województwa mazowieckiego w rozumieniu przepisów KC).

Grupę docelową  projektu stanowią:

 • 40% osoby bezrobotne (24 osób);
 • 60% osoby bierne zawodowo (36 osób);
 • min. 10% osoby z niepełnosprawnościami (min. 6 osób);
 • min. 60% kobiet (min. 36 osób).

Miejsce realizacji projektu

Miejsce realizacji projektu: województwo mazowieckie.

Formy wsparcia

W ramach projektu uczestnicy zrealizują zindywidualizowaną ścieżkę wsparcia, na którą złożą się:

 • Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników, na potrzeby opracowania ścieżki reintegracji (wsparcie obligatoryjne dla każdego UP).
 • Indywidualne poradnictwo specjalistyczne (wsparcie psychologiczne, poradnictwo obywatelskie).
 • Warsztaty kompetencji społecznych oraz aktywnego poszukiwania pracy.
 • Szkolenia zawodowe.
 • Pośrednictwo pracy.
 • Staż zawodowy w wymiarze 3 miesięcy.

Wartość projektu

Wartość projektu wynosi 1 027 484,85 zł, a kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego to 821 987,88  zł.

Termin realizacji

Termin realizacji projektu: 01.04.2023 r. – 31.12.2023 r.
 


Realizacja projektu

Projekt „Aktywność szansą na WŁĄCZENIE!” realizowany jest przez Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „KAS” Kombinat Aktywności Społecznej z siedzibą w Radomiu.

Biuro Projektu:
Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o.
Aleja Józefa Grzecznarowskiego 2/204
26-606 Radom
tel. 690 449 880
e-mail: asnw@csi.info.pl

Biuro Partnera:
Stowarzyszenie „KAS” Kombinat Aktywności Społecznej
ul. Kilińskiego 20/21 (w dziedzińcu)
26-600 Radom
tel. 882 777 067
e-mail: kas.stowarzyszenie@gmail.com


Projekt „Aktywność szansą na WŁĄCZENIE!” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Skip to content